STANOVY

V Praze dne 13.9.2015

Článek 1

Obecné ustanovení

1. Asociace hráčů žákovského a mládežnického hokeje(dále jen „AHŽMH“, nebo Spolek) je spolkem založeným dle zákona č.98/2012 Sb., o sdružování občanů, v platném znění.

Článek 2

Název a sídlo

1. Název spolku:: Asociace hráčů žákovského a mládežnického hokeje

2. Sídlo spolku:  Rudoltická 869 155 00 Praha 5

Článek 3

Cíl a předmět činnosti Sdružení

Posláním spolku je:

1.Zrovnoprávnění postavení členů Spolku s jednotlivými  hokejovými kluby, a s ČSLH

 1. Prosazovat kolektivní a individuální zájmy členů Spolku a to na všech soutěžních úrovních.
 2. Vytvořit platformu pro výměnu názorů,zkušeností a poznatků členů Spolku.

4.Zajišťovat konzultační a  poradenskou činnost pro členy Spolku.

5..Zabezpečovat sportovní činnost v mládežnických kategoriích v ledním hokeji pro členy Spolku.

6..Usilovat  o členství Spolku v ČSLH a  tam hájit zájmy žákovského a mládežnického hokeje jako celku.a vytvářet co nejlepší podmínky pro hráče  žákovského a mládežnického hokeje.

 1. Propagovat lední hokej, spolupracovat s ostatními spolky a se státní správou či místní samosprávou.
 1. Přispívat k rovnoprávným a korektním vztahům mezi hráči žákovského a mládežnického hokeje a jednotlivými organizacemi a spolky v prostředí ledního hokeje a přispívat, k podpoře   zásad fair play v ledním hokeji.

9.Dodržovat plnění úkolů Manifestu Spolku “POŠLI TO DÁL” , který je nedílnou součástí stanov spolku.

 1. K naplnění tohoto poslání Spolek :

  a) vytváři podmínky jak pro sportovní činnost, a to jak pro své členy, tak i v rámci svých možností i pro veřejnost

  b) vytváří ekonomické předpoklady a podmínky své činnosti

  c) chrání práva a zájmy svých členů související s činností spolku

  6.. Spolek  vykonává svou činnost především ve prospěch svých členů. Nestanovili-li Shromáždění členů-delegátů jinak, může Spolek vykonávat jednotlivé činnosti i ve prospěch nečlenů sdružení, zpravidla za úplatu alespoň ve výši nákladů vynaložených na takovou činnost.

  7. Při výkonu svých činností postupuje Spolek  vždy v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky.

Článek 4

Vznik a zánik členství

1. Členství v Sdružení je dobrovolné. Členem Spolku  se může stat fyzická osoba starší 18 let, a nebo I mladší 18 let, ale v zastoupení  jeho zákonným zástupcem, pokud tato osoba je  je registrována u ČSLH  jako hráč a která  podá písemnou přihlášku a nebo vyplnění  příslušný  formulář na Webových stránkách Spolku, ve kterých  se zaváže dodržovat Stanovy Spolku  , vnitřní předpisy Spolku a v neposlední řadě přispívat ke splnění úkolů Manifestu “POŠLI TO DÁL” . O přijetí této osoby za člena rozhoduje Výkonný výbor Spolku : na přijetí neni právní nárok. Pokud je usnesením Výkonného výboru stanoven vstupní členský poplatek /čl. 8 odst. 7 pism. e)/, vzniká členství žadatele až jeho zaplacením. Dále se členem Spolku může stat i právnická osoba, která o toto členství požádá a zdůvodní svůj zájem o členství, i tomto přijetí rozhoduje Výkonný výbor Spolku  hlasování prostou většinou členů Výkonného výboru Spolku. Právnickou osobu bude zastupovatve Spolku jeho statutární zástupce nebo zmocněne, zmocněný statutárním zástupcem právnické osoby.

Členství ve Spolku.není na překážku členství v jiných či dalších Spolcích a právnických osobách, jejichž činnost neni v rozporu s posláním Spolku..

2. Výkonný výbor  vede seznam členů Spolku a zapisuje do něj jméno a příjmení, popř. název, adresu, bydliště, popř. sídlo, a kontaktní údaje jednotlivých členů.

3. Členství zaniká:

a) vystoupením člena, a to dnem doručení jeho písemného sdělení Výkonnému výboru,

b) vyloučením člena, byl-li rozhodnutím Výkonného výboru nebo Shromáždění členů, delegátů  stanoven roční členský  příspěvek /čl. 7 odst. 6 pism. e) a  v případě nezaplacení tohoto příspěvku dle čl. 8 odst. 7 e)a  ani přes písemnou výzvu k úhradě.  O vyloučení rozhoduje Výkonný výbor .

c) vyloučením člena pro neplnění základních povinností či porušování Stanov nebo Manifestu “POŠLI TO DÁL”  nebo dokonce pokud člen jedná v rozporu s těmito dokumenty,  a to dnem    rozhodnutí Výkonného výboru  nebo Shromáždění členů – delegátů,

d) dnem úmrtí fyzické osoby, popř. zániku právnické osoby v souladu s obecně závaznými právními předpisy,

e) zánikem Spolku

4.Práva člena spolku : podílet se na činnosti spolku, spolurozhodovat  o činnosti a hospodaření spolku , volit členy Výkonného výboru spolku.

Článek 5

Práva a povinnosti členů

1. Člen má právo a povinnost podílet se na dosažení cílů a činnostech Spolku v rozsahu                   stanoveném Stanovami a Manifestem Spolku.”POŠLI TO DÁL”.

2. Člen má právo předpokládat vlastní návrhy aktivit, vhodných k činnosti Spolku. Předkládat podněty, stížnosti k činnosti v jednotlivých klubech, setkávání se s negativními jevy., a to buďto prostřednictvím Předsedy buňky nebo i přímo Výkonnému výboru Spolku

3. Člen má právo účastnit se jednání Shromáždění členů – delegátů pouze  dle článku 7,odstavec 1, , hlasovací právo má počet delegátů za Skupinu- Buňku (hokejový oddíl – kde je hráč evidován),který bude určen v souvislosti dle článku 7.odstavce 1 .

4.Skupina nebo-li Buňka združení vzniká v jednotlivém hokejovém oddílu združením vice jak 10  hráčů, kteří hrají v tomto oddílu a kteří jsou členy Spolku ). Buňka je vytvořena její ustanovující schůzí, kde bude zvolen Výbor Buňky a Vedoucí buňky. O této ustanovující schůzi bude sepsán zápis a písemně zaslán Výkonnému výboru Spolku..

 1. Člen Spolku má právo volit a být volem do orgánů Spolku., V  případě vytvoření Buňky v jednotlivém hokejovém oddíle,musí   toto své právo bude  delegovat, na základě odstavce 7, oddíl 1.

  6. Člen je povinen platit členské příspěvky ve stanovených termínech, pokud byly stanoveny v souladu s těmito Stanovami.

  7. Člen je povinen zdržet se jakéhokoli jednání, jež by bylo v rozporu s cíli Spolku, nebo by mohlo poškodit jméno nebo pověst Spolku.

  8. Člen je povinen dodržovat vnitřní předpisy spolku, které byly přijaty v souladu s těmito   Stanovami.

Článek 6

Orgány Spolku

1. Orgány Spolku  jsou:

a) Shromáždění členů- delegátů

b) Výkonný výbor

c) Předseda

Článek 7

Shromáždění členů – delegátů

1. Shromáždění členů, delegátů je nejvyšším orgánem Spolku. Svolání řádného  jednání Shromáždění členů-delegátů  je schváleno Výkonným výborem v prvním období  na dobu max. 24 měsíců:, po uplynutí tohoto prvního období bude řádné jednání Shromáždění delegátů   jednou za 24 měsíců,    na tomto jednání musí být Výkonným výborem přednesena zpáva o činnosti Spolku , výsledky hospodařeni Spolku , stav členské základny Spolku. Způsob  volby  delegátů  určí   Výkonný výbor 45 dnů před termínem jednání   a dá na vědomí všem členům Spolku zveřejněním tohoto způsobu volby delegátů na webových stránkách Spolku. Delegáti s hlasem rozhodujícím jsou členové výkonného výboru a zakládající členové Spolku., dále potom zástupci- delegati členů Spolku , určení dle způsobu volby delegátů  Výkonným výborem Spolku.     Pozvánka delegátům  na jednání musí být prokazatelně odeslána (poštou, e-mailem, faxem na kontaktní údaj členem včas sdělený)  nejméně 30 dnů přede dnem jednání, jinak nemůže přijmout platné rozhodnutí, ledaže se všichni delegate dohodnou  jinak. Požadují-li to minimálně tři čtvrtiny všech členů, je Rada povinna svolat jednání Shromáždění členů do 90 dnů.

2. Shromáždění členů,  delegátů je usnašeni schopné bez ohledu na počet přítomných členů či delegátů. Pokud je člen,  delegát v prodlení se zaplacením členského příspěvku, nemá právo hlasovat a jeho přítomnost se nezapočítává pro účely zjištění většiny při hlasování.  Pokud nezaplatí členský příspěvek do 3 měsíců od termínu platby příspěvku, jeho členství automaticky zaniká.

3. Před dnem jednání může nadpoloviční množství všech členů  Spolku  požadovat zařazení určité otázky na program nejbližšího jednání Shromáždění členů – delegátů; Výkonný výbor je povinen tuto otázku na program zařadit.

4. Na jednání může kterýkoli  člen delegát navrhnout zařadit určitou otázku na program jednání. Program jednání uvedený v pozvánce může být takto doplněn jen souhlasí-li s tím nadpoloviční většina počítaná ze všech členů- delegátů Spolku, kteří mají právo hlasovat..

5. Jednání vede Předseda nebo jiný Výkonným výborem pověřený člen Výkonného výboru. Z jednání se pořizuje zápis, který podepisují alespoň dva členovéVýkonného výboru, kteří byli jendání přítomni, a není-li jich, jiní členové  –  delegati Spolku.

6. Do působnosti Shromáždění členů – delegátů patří:

a) schvalovat základní cíle činnosti Spolku,

b) schvalovat otázky zásadního vyznamu předložené Výkonným výborem spolku,

c) schvalovat zprávy o činnosti Spolku,

d) projednávat a schvalovat  zprávu o hospodaření  a schvalovat rámcový rozpočet na následující období.

e) schvalovat vyší ročních členských příspěvků a podmínek jejich splatnosti, případně potvrdit výši ročního příspěvku stanovený Výkonným výborem Spolku, pokud nebude potvrzena výše  termín a velikosti  poplatku ,které určil Výkonný výbor, a bude změněn dle vyjádření Shromáždění členů- delegátů. Platí termíny i částky 60 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí.

f) rozhodovat o vyloučení členů dle čl. 4., odst. 4, písm, c) Stanov,

g) volit a odvolávat členy Výkonného výboru spolku,

h) schvalovat změny a doplnění Stanov,

i) rozhodovat o zrušení Spolku,

j) rozhodovat v dalších případech uvedených ve Stanovách.

7. Rozhodnutí Shromáždění členů je přijato, hlasovala-li pro něj 60 % přítomných členů,  delegátů. Pouze v případech uvedených v odst. 6. písm. g) až j) se pro přijetí  rozhodnutí vyžaduje alespoň 85% většina přítomných členů- delegátů Shromáždění delegátů  Spolku.

8. K výkonu kterékoli své pravomoci, s výjímkou případů uvedených v odst. 6. písm. h) až j) může Shromáždění členů- delegátů pověřir Výkonný výbor . Toto pověření může kdykoli odvolat.

9. První jednání Shromáždění členů – delegátů svolá  Výkonný výbor spolku  nejpozději do 24 měsíců  od vzniku Spolku.Článek 8

Výkonný výbor

1. Výkonný výbor je výkonný orgán Spolku, který řídí činnost Spolku .  Při výkonu své činnosti postupuje v souladu s cíli stanovenými Stanovami, Manifgestem Spolku “POŠLI TO DÁL” a   rozhodnutím Shromáždění  členů, delegátů. V otázkách zásadního významu, o kterých bylo rozhodnuto Shromážděním členů, delegátů, postupuje Výkonný výbor v souladu s tímto rozhodnutím, toto rozhodnutí však nesmí být v rozporu se Stanovami Spolku nebo v rozporu s Manifestem Spolku “POŠLI TO DÁL”.

2. Výkonný výbor má  členy, kteří jsou voleni a odvoláváni Shromážděním členů, delegátů . Členem Výkonného výboru může být jen člen Spolku. Předseda Spolku je zároveň Předsedou Výkonného výboru Spolku.

3. Člen Výkonného výboru vykonává svou funkci až do doby zvolení nového člena Výkonného výboru na jeho místo, ledaže jeho funkce zanikla odstoupením (odst. 4), nebo zánikem členství v Spolku (odst. 5).

4. Členové Výkonného výboru mohou ze své funkce odstoupit. Jsou však povinni oznámit to písemně Předsedovi Spolku -Předsedovi Výkonného výboru Spolku , anebo jiným dvěma členům  Výkonného výboru.. Výkon jejich funkce končí dnem doručení oznámení.

5. Členství ve Výkonném výboru  zaniká zánikem členství ve Spolku.

6. Jednání Výkonného výboru svolává Předseda Spolku, nebo alespoň dva členové Výkonného výboru . Program jednání určuje svolavatel; na žádost kteréhokoli člena Výkonného výboru .Výkonný výbor  projedná určitou otázku. Pozvánka na jednání musí být písemná, musí obsahovat přesný program jednání, datum, hodinu a místo jednání a musí být prokazatelně odeslána (poštou, e-mailem, faxem na kontaktní údaj členem Výkonného výboru včas sdělený) všem členům Výkonného výboru nejméně 5 pracovních  dnů  přede dnem jednání, jinak nemůže přijmout platné rozhodnutí, ledaže se všichni členové Výkonného výboru  dohodnou, že určitá věc může být projednána a rozhodnuta i bez pozvánky. Výkonný Výbor je usnášeníschopný je-li přítomen alespoň takový počet členůVýkonného výboru , který je potřebný ke schválení usnesení, tj.dva členové Výkonného výboru. Nerozhodne-li Výkonný Výbor jinak, pořizuje se z jednání Výkonného výboru stručný zápis, který je na žádost zaslán členům Výkonného výboru.

7. Výkonnému výboru přísluší:

a) vytvářet předpoklady pro realizaci stanovených cílů a rozhodnutí přijatých                      Shromážděním  členů, delegátů,

b) zajišťovat materiální, finanční a personální zdroje pro činnost Spolku a dosahování jejich cílů,

c) zajišťovat hospodaření Spolku

d) rozhodovat o přijetí za člena či vyloučení člena Spolku a to nadpoloviční většinou počtu členů Výkonného výboru Spolku  (čl. 4 odst. 2),

e) rozhodovat  o výši vstupního či ročního  poplatku, který však nesmí převyšovat 3.600,- Kč, ročně. Kdy  musí být splatný v jednorázové platbě nejpozději do 30. dnů od vstupu do Spolku a nebo může individuálně členovi  být povolené dvě splátky, kdy první polovina musí být splatná do 30. dnů od vstupu do Spolku a druhá polovina dle individuální dohody s Výkonným výborem nebo i předsedou Spolku, ale nejpozději musí být zaplacena do 4 měsíců od vstupu do Spolku.

f) ze svého středu volit a odvolávat Předsedu Výkonného výboru-Předsedu Spolku ,

g) rozhodovat ve věcech pracovněprávních vztahů,

h) rozhodovat v ostatních věcech uvedených ve Stanovách,

i) rozhodovat o podobě organizační struktury Spolku,

j) rozhodovat v ostatních věcech k zajištění plnění cíle Spolku, pokud rozhodování o nich nepřísluší jinému orgánu Spolku.

8. K výkonu kterékoli své pravomoci, s vyjímkou případu uvedeného v odst. 7. písm. f) Výkonný výbor pověřuje  Předsedu Spolku , aby zastupoval Spolek navenek, jako statutární organ.  Předseda může pověřit  jiného člena Výkonného výboru . Toto pověření může  Předseda kdykoli odvolat.

9. Rozhodnutí Výkonného výboru jsou přijímána prostou většinou všech členů Výkonného výboru..

10. K zajištění administrativních činností Spolku  a organizace vnitřních záležitostí a provádění cílů Spolku  může Výkonný výbor nebo Předseda Spolku – Předseda Výkonného výboru   příjmout vniřní předpisy.

11. Statutárním orgánem Spolku je předseda Spolku. .

Článek 9

Předseda výkonného výboru- Předseda spolku

 1. Ze svého středu Výkonného výboru volí Předsedu , který reprezentuje Spolek navenek. Právní úkony za Spolek  je Předseda  oprávněn konat samostatně.

2.Předseda Spolku je zároveň Předsedou Výkonného výboru Spolku.

3. Při výkonu svých činností je Předseda  povinnen řídit se stanovami Spolku, Manifestem Spolku “ POŠLI TO DÁL” a usneseními přijatými Shromážděním členů delegátů nebo usneseními přijatými Výkonným výborem Spolku,které však nesmí být v rozporu se Stanovami Spolku či v rozporu s Manifestem “POŠLI TO DÁL”.

3. Funkce Předsedy  zaniká:

a) odvoláním Výkonným výborem, pokud Předseda postupuje prokazatelně v rozporu se stanovami Spolku nebo Manifestu Spolku “POŠLI TO DÁL”.

b) zánikem členství ve Spolku  ,

c) odstoupením z funkce Předsedy ; odstoupení je účinné oznámením o odstoupení alespoň dvěma dalším členům Výkonného výboru.

d)usnesením o odvoláním Předsedy Spolku 85% platných hlasů při Shromáždění členů-delegátů.

Článek 10

Finanční hospodaření Spolku

1. Finanční hospodaření se řídí rámcovým rozpočtem schváleným na jednání Shromážděných členů,delegátů pro příslušné dvouleté období..

2. Příjmy Sdružení tvoří zejména;

a) roční členský příspěvek, byly-li stanoveny,

b) dary

c) granty, dotace, subvence z veřejných i soukromých zdrojů,

d) příjmy z hospodářské a další činnosti Spolku  .

e) výnosy z majetku Spolku..

3. Pokud Spolek  dostane účelové dotace, je nakládání s těmito prostředky možné jen v rámci vázaného účelu.

4. Za své závazky odpovídá Spolek   celým svým majetkem. Jednotlivý členové Spolku za závazky Spolku  neodpovídají.

5. Spolek  zaníká výmazem ze seznamu.

6. Ustanovení zákona o dalších způsobech zániku Spolku  nejsou tímto dotčena.

Článek 12

Závěrečná ustanovení

1. Tyto Stanovy nabývají účinností dnem vzniku Spolku.

2.Nedílnou součástí Stanov Spolku je Manifest Spolku “POŠLI TO DÁL”.

2. V otázkách v těchto Stanovách neupravených se použije obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb.,Občanský zákoník.